• +82 31 351 6805

Language

埋弧焊接设备
1000WDS, 1500WDS, 2000WDS

Features

  • 适合在任何重型制造
  • 使用优质材料(EGI板)。

Specifications

型号, spec
型号 输入电压 输入电容量 无负载电压 输出电流 输出电压 占空比 尺寸 重量
1000WDS 220V/380V/440V 80KVA 82V 300~1000A 12~48V 80% @
Rated
Output
75×1100×1150mm 415kg
1500WDS 120KVA 82V 300~1500A 18~52V 800×1050×1400mm 700kg
2000WDS 160KVA 82V 300~2000A 18~52V 800×1050×1400mm 720kg
注:规格随设备改进会变化